Najstarsze groby jakie możemy dziś znaleźć na cmentarzu założonym dla parafii w Chynowie pochodzą sprzed przeszło stu lat. Wśród nich znajduje się, pochodzący z 1903 r., grób jednego z proboszczów chynowskiej parafii – ks. Franciszka Chróstowskiego. Obecnie na cmentarzu wyróżniamy umownie starą i nową część oraz stronę lewą i prawą wzdłuż głównej alei. W uroczystość Wszystkich Świętych (1 XI) na cmentarzu odprawiana jest Msza Święta oraz odbywa się procesja żałobna połączona z modlitwą za zmarłych poleconych w wypominkach jednorazowych. Również 2. XI w Dzień Zaduszny (wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych) udajemy się tam w procesji z kościoła, po Mszy św. w intencji parafian zmarłych w ostatnim roku .

Nazwa „cmentarz” pochodzi od greckiego słowa koimeterion (κοιμητηριον), które dosłownie oznacza „miejsce gdzie się śpi”. Dlatego Chrześcijanin miejsce to kojarzy z nadzieją przyszłego zmartwychwstania – przebudzenia się ze snu. Określenie „nekropolia” – miasto zmarłych – wydaje się być tej nadziei pozbawione. Cmentarz parafialny jest miejscem szczególnym: ziemia jest tu poświęcona; pomocą w odnalezieniu przestrzeni modlitwy i refleksji będzie nasze godne zachowanie (m. in.: nie prowadzimy tu zbyt głośnych rozmów - także przez telefon komórkowy, nie jeździmy rowerem, nie wprowadzamy psów, nie palimy papierosów itd.). Ważna jest również nasza troska o czystość wokół pomników i odpowiedzialne segregowanie odpadów (oddzielnie naturalnych wieńców i kwiatów, oddzielnie wypalonych lampek, zniczy i sztucznej dekoracji).

Cmentarz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, a więc ubezpieczenie to dotyczyć będzie nieszczęśliwych wypadków, nie podlegają mu jednak uszkodzenia pomników nagrobnych. Ubezpieczenia poszczególnych grobów i pomników od aktów wandalizmu, przypadkowego uszkodzenia lub zniszczenia mogą dokonywać indywidualnie osoby sprawujące nad nimi pieczę.

Każdy właściciel grobu co 20 lat zobowiązany jest wnieść opłatę administracyjną za miejsce na cmentarzu nazywaną „pokładnym” przeznaczoną na pokrycie kosztów utrzymania cmentarza. Dlatego też przy okazji kolejnego pochówku, jak również prac przy pomniku administrator cmentarza sprawdza, czy aktualna jest opłata pokładnego. W pozostałych kwestiach związanych z cmentarzem zastosowanie mają przepisy Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. nr 23, poz. 295 ze zm.) oraz przepisy Rozporządzenia wykonawczego do Ustawy o cmentarzach (Dz. U. z 1972 r. nr 47, poz. 299).

 

Regulamin Cmentarza Parafialnego w Chynowie

 

Celem zapewnienia należnej czci zmarłym oraz dla porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego, powierza się te cmentarze wraz z ich urządzeniami szczególnej dbałości osób wykonujących na ich terenach prace i odwiedzających groby swoich bliskich oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu.

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

·         Przepisy niniejszego Regulaminu są zgodne z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r., oraz Rozporządzeniem Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych z dnia 20 października 1972 r., wraz z późniejszymi zmianami.

·         Regulamin rozróżnia trzy zasadnicze typy usług, świadczonych na terenach cmentarzy:

- usługi cmentarne (zarządzanie cmentarzem),

- usługi pogrzebowe,

- usługi kamieniarskie.

1.    Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

– zarządzaniu cmentarzem - rozumie się przez to usługi cmentarne, do których należy:

przyjmowanie zwłok do pochowania i zawieranie umów o użytkowanie grobu, przyjmowanie opłat cmentarnych, prowadzenie przewidzianej prawem ewidencji i dokumentacji, utrzymanie porządku, kopanie, murowanie i zasypywanie grobów, ekshumacje, obsługa uroczystości pogrzebowych i piecza nad ich godnym przebiegiem, troska o bezpieczeństwo osób i mienia, wykonywanie wszelkich prac związanych z ogrodzeniem, zagospodarowaniem i utrzymaniem terenu cmentarza, które to czynności należą do kompetencji Zarządcy.

- usługach pogrzebowych – rozumie się przez to eksportację zwłok z miejsca zgonu do miejsca przechowywania, przewóz zwłok w kraju i na trasach międzynarodowych, przechowywanie zwłok, przygotowanie zwłok do pogrzebu, transport zwłok do miejsca grzebania i obsługa, załatwianie wszelkich spraw związanych z pochówkiem (odbiór karty zgonu, zakup miejsca, uzgadnianie terminu pogrzebu), sprzedaż trumien, urn, tablic, kwiatów, klepsydr i innych akcesoriów.

- usługach kamieniarskich – rozumie się przez to wykonywanie wszelkich czynności związanych z montażem, demontażem lub naprawą nagrobka i opaski wokół nagrobka.

- dysponencie grobu (osobie uprawnionej)– rozumie się przez to osobę, która ma zawartą z Zarządcą umowę na użytkowanie grobu, w imieniu i za zgodą wszystkich osób posiadających do niego prawo.

- prawie do grobu – rozumie się przez to określenie zakresu, czyli przedmiotu osobistych i materialnych uprawnień najbliższej rodziny wobec miejsca pochowania bliskiej osoby. Obejmuje to w szczególności dochowanie, przebudowę grobu, ekshumację, postawienie nagrobka i inne czynności z tym związane.

- prawie do pochowania – rozumie się przez to określenie podmiotów w porządku określonym przez art. 10 ust. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, posiadających uprawnienia do pochówku i w konsekwencji do miejsca pochowania osoby bliskiej.

- grobie murowanym – rozumie się przez to dół, w którym boki są murowane a nad trumną wykonuje się sklepienie.

- grobie ziemnym – rozumie się przez to dół, w którym chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemia wydobytą z tego dołu.

1.     

2.    Kościół jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na terenach cmentarzy. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.

3.    Zarządca wykonuje usługi cmentarne na podstawie niniejszego regulaminu stosując określone procedury, cenniki i formularze pism oraz zawiera stosowne umowy z innymi podmiotami. Powyżej określone dokumenty stanowią załączniki do regulaminu.

4.    Wobec osób nie stosujących się do regulaminu będą wyciągane konsekwencje prawne i administracyjne.

  

Rozdział 2

Przepisy porządkowe

 

Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i na terenie całego cmentarza.

·         Wszelkie prace przy grobach (w szczególności budowa katakumb, stawienie nagrobków, wykonanie opasek wokół nagrobków), które wpływają na kształt architektury cmentarza winny być zgłaszane.

·         Niedozwolone jest  na terenie cmentarza:

-       deptanie po grobach,

-       przebywanie osób w stanie nietrzeźwym,

-       palenie papierosów,

-       niszczenie zieleni i pojemników na śmieci,

-       wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych,

-       wypalanie śmieci,

-       wprowadzanie psów i innych zwierząt,

-       jeżdżenie rowerem,

-       ustawianie ławek, ogrodzeń itp., sadzenie drzew i krzewów,

-       handlowanie,

-       wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi.

 

·         Krzyże mogą być ustawiane wyłącznie na mogiłach (umocowane trwale).

·         Miejsca grzebalne podlegają opłatom za użytkowanie zgodnie z cennikiem.

 

Rozdział 3

Organizacja uroczystości pogrzebowych

 

1.    Przyjęcie zmarłego do pogrzebu odbywa się na wniosek osoby uprawnionej do pochowania i po:

-       udokumentowaniu prawa do grobu,

-       złożeniu w kancelarii cmentarza karty zgonu zarejestrowanej w USC,

-       złożeniu oświadczenia, że zmarły był osobą wierzącą oraz wskazaniu parafii, która będzie obsługiwać liturgię pogrzebu,

-       wniesieniu przewidzianych cennikiem opłat.

2.    Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje zakaz otwierania trumny (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001 r. - §6 pkt 1).

3.    Do załatwienia formalności związanych z organizacją liturgii pogrzebu osoba uprawniona do pochowania może upoważnić inną osobę fizyczną lub prawną przez złożenie w kancelarii oświadczenia przewidzianego regulaminem.

                                                                                          

Rozdział 4

Prowadzenie ewidencji i dokumentacji cmentarza

 

1.    Zgłaszanie wszelkich spraw dotyczącychgrobów i cmentarza odbywa się wyłącznie w kancelarii.

2.    Kancelaria przechowuje i uaktualnia dokumentację grobów:

- kartoteki grobów ( w porządku: sekcja, rząd, numer ),

- dokumentację związaną z dysponowaniem grobem,

- archiwariusze ( wewnętrzną dokumentację czynności zlecanych przy grobie ),

- karty zgonu,

- księgę cmentarną ( zmarłych ),

- plansze sekcji z naniesionymi grobami.

4.    Dane osobowe, przetwarzane i przechowywane w zbiorze danych Zarządcy, podlegają ochronie w myśl przepisów instrukcji „Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła Katolickiego” z 2009 roku, opracowanej przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Sekretariat Episkopatu Polski. Administratorem danych jest Zarządca.

5.    Gromadzone dane w systemie informatycznym a także w formie tradycyjnej są odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione przetwarzanie.

6.    Dysponent grobu przekazując swoje dane Zarządcy, wyraża jednocześnie zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w niezbędnym zakresie, a osobie której dane znajdują się w zbiorze danych Zarządcy, na każde żądanie przysługuje prawo do wglądu i uaktualnienia swoich danych.

7.    Odbiorcą zgromadzonych danych może być każda osoba fizyczna i prawna, która zwróci się do Zarządcy z pisemnym wnioskiem, zawierającym informacje dotyczące Wnioskodawcy, jego stopnia pokrewieństwa, oraz dokładne określenie celu i zakresu wykorzystania udostępnionych danych, z zastrzeżeniem punktu 8.

8.    Informacje dotyczące Dysponentów grobów i osób pochowanych w danym grobie przekazywane są wyłącznie najbliższej rodzinie, a kontakt pomiędzy dysponentami grobów odbywa  się jedynie za pośrednictwem kancelarii.

9.    Każdy grób powinien mieć dysponenta, czyli osobę posiadającą aktualną umowę z Zarządcą na jego użytkowanie.

10.Prace wykonywane przy grobie, których nie zgłoszono w kancelarii cmentarza, i które nie zostały opłacone, nie zmieniają określonej w dokumentacji kwalifikacji grobu.

11.Przekazanie dysponowania grobem osobom nie posiadającym prawa do pochowania może nastąpić wyłącznie w sytuacji gdy grób jest pusty.

12.Grób ziemny, oraz murowany  pojedynczy - jednokatakumbowy może ulec likwidacji gdy upłynęło 20 lat od ostatniego pochowania i nie uiszczono opłaty przedłużającej użytkowanie grobu (art. 7 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

13.Jeżeli grób murowany jest opuszczonym zawaliskiem i Zarządca nie ma żadnego kontaktu z rodziną to można go użyć do ponownych pochówków. Szczątki osób zmarłych z takiego grobu są składane pod nowo wybudowany grobowiec.

14.Wycinka, pielęgnacja i nasadzenia drzew i krzewów są przeprowadzane przez Zarządcę na prośbę dysponenta grobu.

15.Uznaje się, że decyzje dysponenta grobu są składane zawsze za wiedzą i zgodą wszystkich uprawnionych (pochowanie, ekshumacja, zmiana stanu prawnego itp.). Uprawnieni do grobu mają prawo składania zastrzeżeń od decyzji dysponenta.

16.Osoby składające przed Zarządcą oświadczenia ponoszą całkowitą odpowiedzialność  za ich treść. W przypadku ujawnienia i udokumentowania oświadczenia nieprawdy, zawarte umowy o dysponowanie grobem automatycznie wygasają.

 

Rozdział 5

Prowadzenie prac na terenach cmentarzy

 

1.    Budowa i przebudowa grobu jest realizowana przez Zarządcę na wniosek dysponenta grobu.

2.    Zarządca cmentarza na wykonane przez siebie katakumby udziela 20 letniej gwarancji.

3.    Ekshumacje są przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001r. oraz warunkami określonymi przez Sanepid w …........

4.    Po ekshumacji z grobu ziemnego umowa o użytkowanie grobu automatycznie wygasa a miejsce przechodzi do dyspozycji Zarządcy.

5.    Obowiązkiem Zarządcy jest dbałość o czystość i porządek na terenie cmentarza.

6.    Drzewostan podlega okresowej pielęgnacji (wycinka drzew zagrażających, chorych, podkrzesywanie i usuwanie posuszu ).

7.    Śmieci z terenów cmentarzy są usuwane cyklicznie przez Zarządcę, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem MIOŚ i zalecanymi zasadami segregacji.

8.    Wykonywanie prac przy grobach przez inne podmioty odbywa się na podstawie zawartych z nimi umów oraz z poszanowaniem postanowień niniejszego regulaminu.

9.    Do dysponenta grobu należy dbałość o czystość i porządek przy grobie oraz stan techniczny nagrobka.

 

 

Święta

Niedziela, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Druga Niedziela Adwentu