SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO:

TERMINSakrament Chrztu Świętego udzielany jest w naszej parafii w każdą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 12.30 (suma), a także w I dzień świąt Bożego Narodzenia i w święta Wielkiej Nocy - w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

ZGŁOSZENIENajlepiej zgłosić dziecko do chrztu ok. 2 tygodnie wcześniej w kancelarii parafialnej. Zgłosić dziecko do chrztu mogą wyłącznie jego rodzice (lub prawni opiekunowie), którzy powinni przygotować:- odpis aktu urodzenia dziecka- dane rodziców dziecka (w tym datę i parafię sakramentu małżeństwa)- dane rodziców chrzestnych: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkaniaRodzice chrzestni powinni być starannie wybrani, oprócz możliwości kontaktu z dzieckiem i szczególnego zaufania rodziców (gotowość powierzenia swego dziecka opiece i wychowaniu przez rodzica chrzestnego) muszą spełnić podstawowe warunki: są katolikami, przyjęli już sakrament bierzmowania i nadal dają świadectwo życia sakramentami jako wierzący i praktykujący (por. KPK Kan. 847 §1 3°). W związku z tym:- jeżeli należą do parafii tutejszej (tzn. faktycznie mieszkają na terenie parafii Chynów), powinni w najbliższym terminie osobiście zgłosić się do kancelarii parafialnej- jeżeli należą do innej parafii (tzn. co najmniej od 3. miesięcy mieszkają na terenie innej parafii), zgłaszają się osobiście do kancelarii tamtejszej parafii, aby otrzymać zaświadczenie o dopuszczeniu do godności rodzica chrzestnego.Zaświadczenie od rodzica chrzestnego należy dostarczyć w terminie jaki jest możliwy (nawet przed samym chrztem), jest ono jednak koniecznym warunkiem dopuszczenia do funkcji chrzestnego.

 

I KOMUNIA ŚWIĘTA:

Przygotowanie do I Komunii Świętej dzieci klas II szkoły podstawowej obejmuje:- uczestnictwo we Mszach św. niedzielnych o godz. 9.30 (potwierdzone obrazkiem)- udział w nabożeństwach według ustalonego planu (np. różańcowe, droga krzyżowa)- przygotowanie do I Spowiedzi Świętej- przygotowanie do uroczystej liturgii Mszy Świętej z I Komunią Świętą- udział rodziców w spotkaniach z ks. Proboszczem- świadectwo wiary rodziców przez normalne praktyki życia chrześcijańskiego: modlitwę i korzystanie z sakramentów

- dostarczenie świadectwa chrztu dziecka – jeśli miał miejsce w innej parafii niż tutejsza

 

SPOWIEDŹ:

W kancelarii parafialnej może się także pojawić temat spowiedzi w związku z tzw. „kartkami do spowiedzi”, które otrzymują rodzice/chrzestni przed chrztem albo narzeczeni przed sakramentem małżeństwa. Mimo, że na kartce będzie pieczątka naszej parafii, spowiadać można się w jakiejkolwiek (rzymskokatolickiej) parafii. Raczej nie ma też większego znaczenia czy kartkę damy księdzu do podpisania przed, czy po spowiedzi. Ważne jest natomiast (nawet gdyby nie były wymagane żadne kartki do podpisania), aby do tej spowiedzi sumiennie się przygotować i na samym wstępie zaznaczyć, że jest to spowiedź rodzica/chrzestnego/narzeczonego(ej) przed chrztem/ślubem (I czy II przedślubna).

zobacz też:terminy spowiedziformuła spowiedzi

 

SAKRAMENTY UDZIELANE OSOBOM CHORYM I W PODESZŁYM WIEKU:

Sakrament Namaszczenia Chorych udzielany jest na indywidualne życzenie.Spowiedź i Komunia Święta chorych w domach odbywa się w I piątki miesiąca. Do wcześniej zgłoszonych chorych księża udają się od ok. godz. 10.00. Dodatkowo zgłoszenie chorych do odwiedzin możliwe jest w wyznaczone dni przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy.Sakramenty Chorych udzielane są także w ramach Dnia Chorych w naszej parafii (3 maja).

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:

Sakrament Małżeństwa udzielany jest w naszej parafii w soboty, zazwyczaj przed Mszą św. wieczorną, bądź po niej. Narzeczeni powinni zgłosić się odpowiednio wcześniej, aby zarezerwować planowany termin. Zarezerwowane już terminy można sprawdzić w naszymkalendarzu.

PRZYGOTOWANIE DO ZAWARCIA SAKRAMENTU:

I wizyta

  • 3 miesiące przed ustalonym terminem ślubu narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej parafii zamieszkania jednego z nich (parafia zamieszkania jest parafią faktycznego pobytu od co najmniej 3 miesięcy i nie jest związana z miejscem zameldowania). Jeżeli mieszkają na terenie różnych parafii, wybierają jedną z nich, w której będzie miało miejsce przygotowanie i ślub. Istnieje także możliwość, aby sam ślub odbył się w innej parafii (niezwiązanej z miejscem zamieszkania żadnego z narzeczonych). Wówczas na koniec przygotowania ksiądz wypisze dokument – tzw. „Licencję na zawarcie małżeństwa w innej parafii”, którą narzeczeni przekazują do właściwej parafii. Trzeba tylko zawczasu podać tytuł i adres tej parafii.Po tej pierwszej wizycie w kancelarii jest czas na gromadzenie dokumentów. Podstawowe z nich to:- odpis aktu chrztu do sakramentu małżeństwa (z parafii chrztu)- jeśli w akcie chrztu nie było adnotacji o bierzmowaniu, także świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania (z parafii bierzmowania)- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa (tzw. małżeństwo konkordatowe); zaświadczenie to wydawane jest w trzech egzemplarzach w urzędzie właściwym dla jednego z narzeczonych na podstawie ważnych odpisów aktów urodzenia obojga narzeczonych- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedślubnych (10 konferencji; np. w parafii w Górze Kalwarii w czwartki o godz. 18.00) oraz o 3. spotkaniach w poradni małżeńskiej.Ponieważ odpis aktu chrztu i dokument z USC są ważne 3 miesiące, wcześniejsze ich uzyskanie wiązałoby się z koniecznością ponownego starania o te dokumenty.

II wizyta

  • 2 miesiące przed ślubem. Należy przynieść dokumenty, które już udało się zgromadzić, w tym koniecznie:- dowody osobiste- odpisy aktu chrztu do sakramentu małżeństwa- jeśli w aktach chrztów nie było adnotacji o bierzmowaniu, także świadectwa przyjęcia sakramentu bierzmowaniaOczywiście jeśli chrzest (bierzmowanie) miał miejsce w parafii tutejszej (w której odbywa się przygotowanie), wystarczy o tym powiedzieć.To spotkanie wiąże się ze spisaniem tzw. „Protokołu kanonicznego badania narzeczonych” i trzeba na nie zarezerwować co najmniej godzinę.

III wizyta

  • 1 miesiąc przed ślubem. Należy przynieść zgromadzone już dokumenty, a zwłaszcza zgłosić zapowiedzi przedślubne. Jeśli drugi z narzeczonych jest z innej parafii otrzyma wówczas tzw. „Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych”, którą dostarcza do własnej parafii. Po wygłoszeniu zapowiedzi poświadczony dokument przynosi z powrotem do parafii tutejszej.1 miesiąc przed ślubem to także czas pierwszej spowiedzi przedślubnejNa tym spotkaniu warto już także podać dane świadków małżeństwa: imię, nazwisko, wiek, wyznanie, adres miejsca zamieszkania. Jedynymi wymaganiami stawianymi świadkom jest pełnoletniość i zdolność postrzegania (widzi, słyszy), choć wydaje się czymś naturalnym, że chrześcijanie wybiorą na świadków swojego ślubu osoby wierzące, które będą mogły w pełni uczestniczyć we Mszy św. przyjmując Komunię Świętą.

IV wizyta

  • w tygodniu przed ślubem. To spotkanie wiąże się z omówieniem liturgii sakramentu małżeństwa. Narzeczeni mogą zaproponować wybrane czytania do liturgii słowa.Jeżeli związek małżeński miałby błogosławić inny ksiądz, należy podać jego dane: imię, nazwisko, tytuł i adres parafii, w której posługuje oraz stanowisko (np. wikariusz, proboszcz, rezydent).Zaświadczenia o drugiej spowiedzi przedślubnej można będzie jeszcze przekazać przez świadków przed samą uroczystością.

 

Święta

Niedziela, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Druga Niedziela Adwentu